effect go hey funny

uživatel: nepřihlášen
> přihlásit

PRAVIDLA (ZÁSADY) VYUŽÍVÁNÍ NABÍDKY PROGRAMU POHYBOVÝCH AKTIVIT TEP OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

 1. Program TEP OU je určen pouze pro studenty a zaměstnance (dále jen uživatelé) Ostravské univerzity.
 2. Žádných aktivit v rámci programu se nesmí účastnit veřejnost.
 3. Studenti a zaměstnanci se na akce nabízené v rámci TEP OU přihlašují zásadně pomocí počítačové sítě na stránkách https://tep.osu.cz/ .
 4. Vstup na internetové stránky počítačového systému TEP OU a provedení objednávky se uskutečňuje pomocí identifikačního čísla a hesla, které je stejné jako v systému Student popř. stejné jako přihlášení do systému Novell.
 5. Princip finanční spoluúčasti - každý zájemce (student, zaměstnanec) o aktivity v rámci TEPu je povinen bezhotovostně vložit určitou finanční částku (minimální vklad - 100,- Kč; maximální 2000,- Kč) na bankovní účet Ostravské univerzity - 931761/0710 ,VS - 901555, SS - ID číslo studenta(SS pro platby), zaměstnance. Při objednání akce se adekvátní částka odečte z konta účastníka. Veškeré pohyby na kontě lze sledovat v sekci „Můj TEP“, včetně možnosti navrácení finančních prostředků vložených na konto (zasílá se vždy celý zůstatek účtu do 0 Kč - bezhotovostně na osobní BÚ uvedený v Portále). Vložená částka se vrací automaticky v případě, že osoba přestane být studentem nebo zaměstnancem OU.            Pro zjednodušení máte všechny potřebné údaje k platbě zobrazeny v záhlaví stránky vpravo nahoře ( po přihlášení do TEPu).             
 6. Z bezpečnostních důvodů není možné na místě konání pohybových aktivit zvyšovat avizovanou kapacitu sportoviště.
 7. Účastnit se jednotlivých aktivit programu TEP OU mohou pouze přihlášení uživatelé.
 8. Není možné se přihlásit resp. si objednat 2 časově plně se překrývající aktivity.
 9. U aktivit zařazených do programů GO a EFFECT je možné se přihlásit na další termín nejdříve přesně 1 týden a 6 hodin před započetím akce (např. začátek cvičení Aerobic Intensive je v úterý 4.10. od 15 hodin, na další hodinu za týden 11.10. v úterý od 15 hodin je možné se přihlásit přesně od 9 hodin v úterý 4.10.)
 10. U aktivit zařazených do programu FUNNY (tzn. převážně jednorázové akce) je možné se přihlásit ihned po jejich vyhlášení. Např. na avizovaný turistický výšlap je možné se přihlásit i 1 měsíc před konáním akce.
 11. U aktivit zařazených do programu FUNNY je v objednávce uveden deadline tzn. den rozhodný pro uskutečnění nebo zrušení akce. Dále je v objednávce uveden minimální počet osob a obsazenost akce. V případě, že v rozhodný den (deadline) není naplněna minimální kapacita akce, akce se neuskuteční! Např. Turistický výšlap na Lysou horu, den konání 22.10., minimální kapacita 30 osob, maximální kapacita 45 osob, deadline 17.10. Jestliže 17.10. nebude obsazenost minimálně 30 osob, akce se neuskuteční. Za kontrolu aktuálního stavu obsazenosti akce je odpovědný každý účastník akce!
 12. U některých pohybových aktivit (převážně hry jako badminton, stolní tenis, squash, apod.) si uživatelé objednávají celý kurt (sportovní aktivitu) na jedno jméno. Tito uživatelé se stávají osobou odpovědnou za deklarovanou naplněnost kurtu a za spoluhráče. V případě porušení pravidel objednatele i spoluhráče(ů) budou sankce uplatňovány na objednatele aktivity.
 13. V pří neúčasti na již přihlášené aktivitě, jsou uživatelé povinni se odhlásit nejpozději 6 hodin před konáním aktivity.
 14. Nabízenou aktivitu je možné objednat nejpozději 3 hodiny před začátkem aktivity.
 15. Jestliže se uživatel nedostaví na aktivitu na kterou je přihlášen a to v programech GO, EFFECT a FUNNY, přichází tak o své vložené finanční prostředky. Navíc ml může mu být zamezena možnost objednávání pohybových aktivit v rámci TEP OU (podrobněji viz. sankce).
 16. Uživatelé jsou povinni se v případě výzvy od organizátorů v místě konání pohybové aktivity prokázat studentským či zaměstnaneckým průkazem.
 17. Doporučujeme uživatelům aktivit, aby při objednávce aktivit vyplňovali e-mailový kontakt (zvláště u programů HEY a FUNNY) pro případnou komunikaci a upřesňování jednotlivých programů.
 18. Do programu HEY se zájemci o účast hlásí na delší časové období (např . 5 lekcí, celý semestr apod.). Toto pravidlo je zavedeno s ohledem na kontinuitu výuky jednotlivých pohybových dovedností.
 19. V případě, že se účastník některé z pohybových aktivit v rámci programu HEY nedostaví 2x za sebou, bude automaticky z programu výuky vyřazen. Vzhledem k tomu, že účastník sám neprovedl odhlášku z aktivity bude na něj uplatněna sankce dle článku 2 kapitola Sankce.
 20. V případě problémů při využívání některé z nabízených pohybových aktivit se jeho uživatelé nejdříve osobně obrací na organizátory, kteří jsou přítomni v místě konání aktivity, další kontaktní osobou pro řešení těchto problémů je garant pohybové aktivity (doporučujeme kontakt prostřednictvím elektronické pošty). Osobou odpovědnou za celý projekt TEP je manažer programu  Mgr. Michal Sebera (kontakt pouze prostřednictvím elektronické pošty).
                         

 

Sankce za nedodržení pravidel užívání programu TEP OU


 1. Nevhodné chování na sportovištích: 1 měsíc zákaz účasti na programu TEP OU - bude také zablokován přístup na objednávky na https://tep.osu.cz/.
 2. Neprovedení odhlášky z pohybové aktivity minimálně 6 hodin před zahájením aktivity: ztráta vložených finančních prostředků za danou akci. Při opakovaných prohřešcích navíc 2 týdny zákaz účasti na programu TEP OU - bude zablokován přístup na objednávky https://tep.osu.cz/.
 3. Účast spoluhráče popř. účastníka akce v některé z pohybových aktivit TEP OU, který není studentem ostravské univerzity: objednatel aktivity - 1 měsíc zákaz účasti na programu TEP OU - bude zablokován přístup na objednávky https://tep.osu.cz/.
 4. Další sankce mohou být uplatněny individuálně dle míry porušení výše uvedených pravidel.

 

UPOZORŇUJEME UŽIVATELE, ŽE PRAVIDLA MOHOU BÝT V PRŮBĚHU ROKU DÁLE UPŘESNĚNA. O ZMĚNĚ PRAVIDEL BUDOU ÚČASTNÍCI PROGRAMU INFORMOVÁNÍ V SEKCI NOVINKY A DÁLE ZDE.

   

 


[c] Ostravská univerzita 2005 - 2022